ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง