ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ)