ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OME) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 49 ชุด