ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องจ้างพิมพ์หนังสือเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน