ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)