ประกาศเชิญชวน เรื่อง จ้างโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)