ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)