ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)