ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับวางแผนและการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)