ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย