ประกาศเชิญชวน จ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ระยะที่ 2