ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง