ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย