ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองบค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์