ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ