ประกาศเชิญชวนจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data)