ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลาทางการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ