ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ