ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง MOE DA CENTER ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564