ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการนำ Big Data และ AI มาใช้ในการวางแผนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ