ประกาศร่าง TOR จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการวางแผนและการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2563