ประกาศร่าง เรื่อง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)