ประกาศร่าง เรื่อง จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับวางแผนและการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)