ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาเช่าระบบแสดงตัวตนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Authentication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)