ประกาศร่าง เรื่องจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับวางแผนและการตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2563