ประกาศร่าง จ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)