ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ (องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ)

ข่าวประกาศ 29 ธันวาคม 2564
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีประกาศ ๓ ฉบับ คือ
๑) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติ ครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
๒) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็น กรรมการสภาการศึกษา
๓) ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วน และการดำเนินการเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา
ไฟล์แนบ