ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

            ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า โครงการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2554 ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บมจ.ธนาคารกรุงไทยจึงได้ทำการจับสลากรายชื่อเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. ที่มาชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บริเวณ Banking Hall อาคารนานาเหนือ เป็นที่เรียบร้อย โดยดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง web site : http://www.studentloan.ktb.co.th


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง