ประกาศผลสุดยอดโครงการต้นแบบ เธอ คือ แรงบันดาลใจ

 

 

     สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประกาศผลการคัดเลือกโครงการต้นแบบชนะเลิศระดับประเทศ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ ปีที่ 8 ” คัดเลือก 3 โครงการต้นแบบเพื่อต่อยอด ขยายผล และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

     โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ”เป็นโครงการที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ริเริ่มขึ้น โดยมีแรงบันดาลใจจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล 9 ที่ว่า ”เราจะครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติคิดดี ทำดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ด้วยเล็งเห็นว่าหลักการ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นสำคัญ

     กิจกรรมหลักของโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” คือการประกวดผลงานหรือโครงงานที่เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาดำเนินการหรือจัดทำขึ้นจาก “แรงบันดาลใจ” ที่ต้องการ “เปลี่ยน” ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเพื่อเป็น“แรงบันดาลใจ” อันดีงามให้เด็ก เยาวชน และชุมชนอื่นได้เดินก้าวตาม โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่สถานศึกษาหรือกลุ่มเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศส่งเข้าแข่งขัน และคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจากทั้ง 9 ภูมิภาคเข้าสู่รอบตัดสิน ซึ่งในปีนี้มีโครงการต้นแบบผ่านเข้ารอบตัดสินทั้งสิ้น 12 โครงการ จากที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 346  โครงการ

     โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน อาทิ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้ชำนาญการด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รศ.นราพร จันทร์โอชา รองประธานบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางรจนา สินธี หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักกิจการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาตัดสินผู้ชนะจากการชมนิทรรศการ และการนำเสนอโครงการ ก่อนจะประกาศผลการตัดสิน

     จากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผู้ชนะโครงการต้นแบบมา 3 อันดับ อันดับที่ 1 ได้แก่ โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง เพื่อสานต่อศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดนครพนม.อันดับที่ 2  โครงการสืบสานปณิธานความดีสานใจพี่สู่ใจน้องเพื่อชุมชนสันติสุข ของโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา.และอันดับที่3  มี2  โครงการได้แก่ โครงการรักษ์ “ราชินีแห่งสายน้ำ”ของโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา และโครงการค่าย Badin2.Camp.For.Science.Gifted.Project.(BSGP) ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์2) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนา และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน

 

ที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/83469