ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการ การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น 550 ราย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 324 ราย รวม 874 ราย เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี และรับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

จากเดิมวันที่ 5 ม.ค. 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เปลี่ยนเป็นวันที่ 8 ม.ค. 2565 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตามกำหนดการ

โดยในวันนี้ ศธ. ได้นำส่งหนังสือฉบับจริง แจ้งนักเรียนนักศึกษาและคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางไปรษณีย์ EMS แล้ว