ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)