ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ