ประกาศ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2554

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพ.ศ.2553

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่องปรับปรุงความในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมสภาการศึกษา

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและการประสานส่งเสริมสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศ
18 มิ.ย. 2562
Top