ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

   เครื่องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ชั้น ๑๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย (บริเวณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เลขที่ ๙๒๘ ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , http://www.nfe.go.th , www.sciplanet.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๑๒-๔๒๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นางสุทธศรี วงษ์สมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พจนี เจียนสกุล)
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พจนี เจียนสกุล นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57085084706&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure