ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อใช้ประกอบในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อใช้ประกอบในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ความยาวตอนละประมาณ ๖-๗ นาที จำนวน ๓๕ ตอน
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อใช้ประกอบในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ความยาวตอนละประมาณ ๖-๗ นาที จำนวน ๓๕ ตอน
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคา   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๔ ๕๗๓๐-๔๐ ต่อ ๕๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง นฤมล กุศลเพิ่มพูล)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง นฤมล กุศลเพิ่มพูล นักวิชาการพัสดุ

 เอกสารประกวดราคา เลขที่ 10/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57075042806&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure