ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประตูทางเข้าและรั้วรอบวิทยาเขตวังไกลกังวล (เขต4) ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ของวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีการทา