ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดอำเภอพระสมุทรเจดีย์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดอำเภอพระสมุทรเจดีย์
 
             สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ราคากลางของงานก่อสร้างในประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๘,๙๗๓.๑๗ บาท (สองล้านสองแสนแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ณ  วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท  ได้ที่ ห้อง ๒๐๕ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.samutprakan.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๔-๔๘๒๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ศุภลักษณ์ คงสง)
 ครู คศ.2
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ศุภลักษณ์ คงสง ครู คศ.2

 เอกสารประกวดราคา เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065279677&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure