ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ด้านห้องสมุด

( สำเนา )
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ด้านห้องสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ด้านห้องสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลขที่ ๑๓๐/๕ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ อาคารบริการและสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th/http://www.obec.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๒๗๕๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นางจินดา อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รัชนก ยอดยง)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว รัชนก ยอดยง ครู คศ.1

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57045241141&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure