ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ ของ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์