ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการฯของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์