ปฐมนิเทศ นร.ODOS

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถ.สิรินธร นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 (One District One Scholarship : ODOS) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศธ. และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 150 คน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

รองปลัด ศธ. กล่าวรายงานถึงการจัดปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในครั้งนี้ว่า ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 โดยมีผู้รับทุนรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นผู้รับทุนประเภทที่ 1 จำนวน 14 คน และทุนประเภทที่ 2 จำนวน 126 คน มีกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน การชี้แจงกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นักเรียนทุนควรรู้ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักนิติการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความรู้จักกัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ คือ การมุ่งหวังให้ผู้รับทุนทุกคนตระหนักถึงเจตนารมณ์ของการเป็นนักเรียนทุนโครงการฯ รับทราบกฎ ระเบียบ และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล อีกทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับทุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับทุนในการดำเนินชีวิตทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศต่อไป

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลเห็นว่านักเรียนไทยจำนวนมากมีศักยภาพแต่ขาดโอกาส จึงได้มีแนวความคิดที่จะอาศัยนักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดโอกาสนี้ให้ได้รับโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้ในประเทศที่มีคนไทยไปศึกษาน้อย เพื่อหาความรู้และประสบการณ์ และเป็นช่องทางที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีลักษณะพิเศษ คือ การคัดเลือกนักเรียนจากหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ผู้ที่ได้รับโอกาสนี้กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับฟังคำแนะนำหรือประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อเตรียมตัวในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เรื่องภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเตรียมตัว ดังนั้น หากมีเวลาเรียนหรือติวเข้มในส่วนที่จำเป็นเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใช้ชีวิตได้สะดวก หรือไปเรียนต่อได้ง่าย ก็ควรจะใช้เวลาให้เต็มที่ นักเรียนหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศมาก่อน การไปอยู่ต่างประเทศจึงถือเป็นเรื่องใหม่และแปลก จึงจะต้องมีการปรับตัว เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพใหม่ การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่จะไป ก็เป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเรียนรู้จากกันและกัน หรือจากผู้ที่มีประสบการณ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนโครงการฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะเรียนต่อไปได้อย่างแน่นอน จึงขอให้มั่นใจในตัวเอง ในขณะเดียวกัน ก็ควรใช้เวลาในระหว่างนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัว และไม่ต้องเคร่งเครียดจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ นอกจากนี้ ขอฝากให้นักเรียนหาข้อมูล อาจจะคุยกับคนในครอบครัว รุ่นพี่หรือผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศที่จะไปว่ามีจุดเด่นในสาขาวิชาใด เพื่อให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เนื่องจากการเรียนที่ให้ได้ผลดี เกิดจากการที่มีแรงจูงใจ ความสนใจ และความเต็มใจที่จะเรียน

สุดท้ายนี้ หวังว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ทำให้นานาประเทศได้รู้จักคนไทยและประเทศไทย และขอให้การปฐมนิเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

นางสาวศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ผู้รับทุนประเภทที่ 1 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และนายศุภวิชญ์ ปานไพรศล นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ผู้รับทุนประเภทที่ 2 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นตัวแทนผู้รับทุน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนโครงการฯ ว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็นโครงการที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ทำให้ได้พบกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และมีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้รับทุนทุกคน สิ่งที่ผู้รับทุนทุกคนจะทำได้เพื่อตอบแทนโครงการฯ และแทนคำสัญญา คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาที่เลือก นำความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนต่อไป

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
14/3/2557