บูรพาทิศ จัดใหญ่ วันการศึกษาเอกชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (PRIVATE Education, Choice of the future) โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8 นายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาธิการจังหวัด อีก 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ประธานสมาคม ปส.กช.จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สมาคมการศึกษาเอกชน และนักเรียนนักศึกษา จากทั้ง 8 จังหวัดภาคตะวันออก เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเอกชน มาอย่างยาวนาน ร่วม 102 ปี โดยได้กำหนดให้มี “วันการศึกษาเอกชน” และจัดงานสำหรับชาวเอกชนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การแสดงผลงานของสถานศึกษา นักเรียน และครูโรงเรียนเอกชน ให้มีเวทีแสดงออกซึ่งพลังความสามารถ ในรูปแบบการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ พร้อมมีพิธีมอบรางวัล “เข็มสดุดีทองคำ” รางวัล “สดุดีครูเอกชน” รางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” รวมทั้งรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชน เพื่อเชิดชูเกียรติครู ผู้บริหาร ที่เสียสละทุ่มเท และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่นี้ด้วย

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (PRIVATE Education, Choice of the future) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสถานศึกษา ผู้บริหาร สมาคม ครู และนักเรียนนักศึกษาจาก 8 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม และนำผลงานมาจัดแสดงในครั้งนี้ ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายมิติ ทั้งมิติทางวิชาการ ที่สามารถสร้างความรู้และทักษะอย่างรอบด้าน ตามความถนัดและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งยังสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่จะพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ การสร้างการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล ตลอดจนยังส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม สู่เด็กและเยาวชน ได้เป็นอย่างดี
“โดยส่วนตัวแล้วมีความผูกพันกับจังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างต่อเนื่อง เพราะปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา เสมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้อง มีพิ้นที่ติดกัน อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน และยังได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนาในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาทอย่างต่อเนื่อง


และเชื่อมั่นว่า การจัดการศึกษาเอกชน จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง ในการพัฒนากำลังคนในภูมิภาคนี้ เพื่อไปพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ตอบโจทย์การนำประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ได้อย่างแน่นอน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา สมาคมและเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจจาก 8 จังหวัด ของภูมิภาคนี้เข้าร่วม ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว รวมทั้งฉะเชิงเทรา

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมด้านการวิจัยของครู และผู้บริหาร การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมรูปแบบมีชีวิต และการจัดการแข่งขัน “ทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ” ของภาคตะวันออก ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศ ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และระหว่างนักเรียนเอกชนด้วยกัน
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
16/2/2563