บัญชี ม.รังสิต เจ๋งซิวแชมป์ ‘เขียนเรียงความฯ บัญชี’


          ข่าวจากมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 6 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) และบริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเป็นเสริมสร้างให้มีการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม


         นางสาวปนัดดา โมมขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ กล่าวว่า ในการแข่งขันเรียงความได้มีการแบ่งเป็นทีมโดยร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากทีมมหาวิทยาลัยอื่น ทีมละ 3 คน โดยทีมของตนประกอบด้วย ม.รังสิต ม.เอเชียอาคเนย์ และ ม.กรุงเทพคริสเตียน มีเวลาในการเขียนเนื้อหา 30 นาที มีโจทย์ในการเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักบัญชีเก่งและดีนำวิถีก้าวหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาการให้คะแนนแก่ผู้แข่งขันจากเนื้อหาเรียงความที่ครอบคลุมตามหัวข้อ โดยก่อนหน้าที่จะมาร่วมแข่งขันได้มีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลมาอย่างรอบด้าน ทำให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้ดี สิ่งที่เขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นในวิชาชีพบัญชี คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสำหรับรางวัลในเวทีนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในก้าวแรกของการเป็นนักบัญชีที่ดีในอนาคต เพราะการเรียนบัญชีสอนให้เรามีความอดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงานที่มา : https://www.matichon.co.th/news/871958