บัญชี"มสด."คว้ารางวัล The Best โครงการอาสาประชารัฐ

 

          ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้ารับรางวัลในโครงการ “ อาสาประชารัฐ ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน

 

 

          ซึ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทีมบัญชีครีเอทีฟ คณะวิทยาการจัดการ)สามารถคว้ารางวัล The Best จากคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ โดยได้รับรางวัลจากการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน เพราะนักศึกษาได้เข้าร่วมกับป้านางผ้าฝ้าย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ 5 ในการนำความรู้เข้าไปพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจ ซึ่งทีมบัญชีครีเอทีฟ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษา 1 ใน 56 ทีม จาก 411 องค์กรชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ