น้อมนำหลักการทรงงาน สร้างโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ

          “เด็ก” เปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะได้รับการแต่งเติมสีสันเพื่อให้อนาคตเติบโตอย่างสวยงาม ตามพื้นฐาน ที่เด็กแต่ละคนสั่งสมประสบการณ์มา พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์และเป็นคนดีของสังคม ด้วยความรอบรู้คู่คุณธรรม เทเวศประกันภัย ได้ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตพระนคร ได้ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมในเขตพระนคร (ต้นแบบ)” ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงได้จัด ให้มีการจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมการ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุล และยั่งยืน” ขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะสถานศึกษาได้รับรู้และนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้หรือขยายผล โครงการ
          นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ “ระเบิดจากข้างใน” คือการให้เด็กคิดเองว่าเขาอยากจะทำความดีอะไร เพื่อสร้างให้เกิดการปรับพฤติกรรมที่ทำได้ ดังนั้นรูปแบบในการปรับพฤติกรรมของแต่ละโรงเรียนอาจจะแตกต่างกัน ไม่มีความตายตัว โดยจะอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่เกี่ยวข้อง รอบโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ในการทำโครงการ
          “จุดเด่นของโครงการอยู่ที่สมุด บันทึกความดีที่ให้เด็กได้บันทึกความดีที่ทำ และความดีที่อยากทำ และนำกลับไปให้ผู้ปกครอง ได้วิเคราะห์ความดีที่บุตรหลานคิดและทำ พร้อมทั้งนำกลับมาให้ครูประจำชั้นตรวจและร่วมรับรู้สิ่งที่นักเรียนทำ เช่น โรงเรียนหนึ่ง ทำเรื่องการออม ความพอเพียง ก็จะให้เด็กๆ คิดว่าจะออมอย่างไร หรือทำอย่างไรที่เรียกว่า ความพอเพียง เมื่อเด็กๆ ได้ลงมือทำก็ทำให้เกิดการปรับพฤติกรรมให้มีวินัยในการออม รู้จักรับผิดชอบ รู้จักเสียสละ ความดีเรื่องอื่น ก็จะตามมา ซึ่งทำให้เห็นว่าการทำความดี เรื่องอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเป็นพื้นฐานทางความคิด แล้ว จะสามารถทำเรื่องอื่นต่อไปได้อีก เมื่อทำความดีได้แล้ว ต่อไปจะต้องทำให้เกิดปัญญาการเรียนรู้ ความรอบรู้ในที่สุด
          ทั้งนี้ คุณธรรมในตัวเด็กจะยั่งยืนได้ ต้องปลูกฝังเรื่องความดีให้เป็นนิสัย และทำไปตลอดชีวิต เพื่อเป็นนิสัยได้ตลอดไป ทำให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพระนคร (ต้นแบบ) คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรอบรู้คู่คุณธรรม”
          ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพระนคร (ต้นแบบ) ทั้งสิ้น จำนวน11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดสุทัศน์ โรงเรียนวัดพระเชตุพน โรงเรียนวัดราชบูรณะ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม โรงเรียนวัดมหาธาตุ โรงเรียน วัดอินทรวิหาร โรงเรียนวัดใหม่อมตรส และ โรงเรียนวัดราชนัดดา โดยทางกรุงเทพ มหานครได้เตรียมความพร้อมที่จะขยายผล ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สู่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 438 แห่ง โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนคุณธรรมในเขตพระนครทั้ง 11 แห่งเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในเขตพระนคร (ต้นแบบ)
          ด.ญ.แพรว เพ็ชรเจริญ อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดมหาธาตุ เล่าถึงความดี ที่ทำว่า “หนูเริ่มทำกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่อยู่ชั้น ป.4 โดยรวมกลุ่มกันคิดที่จะทำเรื่อง อาหารง่ายๆ ได้สตางค์ เพราะอยากมีรายได้จากการขายของในโรงเรียน เนื่องจากพวกเราไม่มีเงินออมกันเลย คุณครูจึงเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการจัดตั้งโครงการให้เป็น รูปธรรมขึ้น วิธีคือ เริ่มจากการช่วยคุณครู ขายของและเราจะได้รับเงินปันผล และนำไป ฝากธนาคารเงินออมของโรงเรียน พอเริ่มมี เงินออม เราก็นำเงินก้อนนั้นมาลงทุนทำอาหาร ที่ทำง่ายๆ เช่น แพนเค้ก ไข่ม้วน มาขายเอง โดยเงินออมคุณครูได้แบ่งให้เราออมเป็น 4 ส่วน คือ ออมเพื่อตนเอง ศาสนา สังคม ครอบครัว ส่วนเงินออมที่ได้เมื่อหนูจบ ป.6 จะนำมาใช้ เป็นทุนการศึกษา ช่วยเหลือพ่อ-แม่ในการ จ่ายค่าเทอม หลังจากนี้หนูก็จะเก็บเงินใส่กระปุก ในทุกๆ สัปดาห์ เพื่อเป็นเงินออมเข้าบัญชีค่ะ”
บรรยายใต้ภาพ
สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ชมนิทรรศการโดยมีตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงาน
ด.ญ.แพรว เพ็ชรเจริญ
พี่อาสาอ่านนิทานให้น้อง โครงการดีๆ จากโรงเรียนวัดราชบูรณะ
ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า