น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์(2 สิงหาคม 2562)สำนักงานศึกษาธิการภาคกลางจัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์โดยมีพลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรีบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี จ.นนทบุรี


และมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นางรักขณาตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. อุดมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัดและกรุงเทพฯ จำนวน 1,000 คนเข้าร่วมงานโครงการฯ ดังกล่าว


 


 


พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ องคมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย”  โดยทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาว่า การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยให้มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพ มีงานทำ และ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่สำคัญของเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูจะมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ทางวิชาการและจิตสานึกที่ดีรู้จักการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความรู้ ความประพฤติและทัศนคติ


 


 


 


 


นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานโครงการกองทุนการศึกษาของพระราชบิดา และทรงตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) น้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ทรงมีพระราชดำริให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรัพย์จากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน ทรงพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และทรงจัดตั้งเป็น มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ. พระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายจนจบอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนทุกจังหวัด จังหวัดละ 2 คน และทรงเน้นย้ำว่า เมื่อทำโครงการนี้มาแล้ว จำเป็นต้องศึกษาติดตาม และพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การทำงานที่ได้ผลต้องศึกษาข้อมูล มีการปรับแผนให้ทันสมัย และมีความใส่ใจที่จะทำงานต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเรียนทุน 348 คน และมีโรงเรียนในโครงการฯ 155 แห่ง (35 จังหวัด)


 


 


นายบุญรักษ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณพศ 2562  โดยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นถึงความสำคัญในการสร้างพื้นฐานของผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


 


 


กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ มีความตระหนัก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ปลูกฝังและส่งเสริมสร้างความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่ เด็กและเยาวชน ประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และโครงการตามพระราชดำริ  นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนำพระบรมราโชบายไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การสร้างความรับรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายหรือโครงการตามพระราชดำริสู่การปฏิบัติในพื้นที่ของสถานศึกษาพื้นที่ภาคกลาง