นโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ระดับชาติ-ท้องถิ่นให้ทันสมัย

กระทรวงศึกษาธิการ ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี เร่งพัฒนาการสอนประวัติศาสตร์ระดับชาติ-ท้องถิ่น ให้ทันสมัย สร้างความน่าสนใจ ปลูกฝังความรัก-หวงเเหนเเผ่นดินเกิด

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้เด็กและนักเรียนได้เรียนรู้ถึงสถาบันหลักของชาติ การต่อสู้ของบรรพบุรุษ ความสามัคคีของคนไทยในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ดิฉันจึงได้เน้นย้ำแก่ผู้บริหารการศึกษา ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน ให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้มอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ สังกัด สพฐ. ที่จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนำรูปแบบ Active Learning มาใช้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมตามความถนัด และที่สำคัญ ขอให้เพิ่มการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อสร้างสำนึกของความเป็นไทย รักในการเป็นชาติของเรา โดยจัดการเรียนรู้ตามความพร้อม และเหมาะสมในแต่ละบริบทพื้นที่ เช่นเดียวกับการประชุมชี้แจงนโยบายและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะมาพัฒนาทักษะของนักเรียน เป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเป็น รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันโรงเรียนและครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากสอนให้เด็กเก่งแล้วยังต้องปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเสริมสร้างวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ในส่วนของ กศน.ได้เน้นย้ำในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

ทั้งนี้ ศธ.ยังดำเนินโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมเตรียมจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ที่เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ มีความเป็นผู้นำที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมทั้งรักและหวงเเหนเเผ่นดินเกิด