นิสิต มมส ผลิตต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ


 


          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สูงอายุในการใช้งานในชีวิตประจำวัน (EV CUP 2018)  ในพื้นที่ถิ่นที่พักอาศัย เช่น ถนนภายในหมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้กรอบข้อกำหนดทางวิศวกรรม  ชิงรางวัลพร้อมทุนการสนับสนุน และโอกาสดูงาน หรือฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมภายในและต่างประเทศ  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีผู้สมัคร 300 คน จาก 33 ทีม 19 สถาบันทั่วประเทศ


          สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่ง 2 ทีมเข้าแข่งขัน  และได้รางวัลทั้งสองทีม  โดยผลการแข่งขันทีม The CIPS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 35,000 บาท และโอกาสดูงานบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า ณ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น มีสมาชิกประกอบด้วย  นายเสฏฐวุฒิ ตุลาโชติ ,นายณัฐพงษ์ ศรีนุยเพ็ง , นายสุริยา โพธิ์สาพิมพ์ , นายพงษ์นริน ไชยเพชร ,นางสาวฐิติรัตน์ ไชยเดช , นายภาสกร ทางดี , นายศิวกร กลมเกลียว , นายปรัชญา ระนา และนางสาวชลลัดฎา ฟองฤทธิ์


          และทีม The King Man MSU มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท มีสมาชิกประกอบด้วย นายอภิวัฒน์ เขียวอยู่ , นายยุทธนา แนบชิด , นายยุทธยา ทนทาน , นายสิทธิพล ศรีวิเศษ , นายภาณุวัฒน์ ไพรศรี , นายอลงกรณ์ พิมพ์ศักดิ์ , นายกิตตินันท์ บุญมา และนายภาคภูมิ พันธุขันธ์  โดยมี  ผศ. ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผศ. ดร.นุชิดา สุวแพทย์ และอาจารย์คเณศ ถุงออด อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


          ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง กล่าวว่า  การแข่งขันในครั้งนี้   จัดโดยกลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Consortium for Thailand Electric Vehicle: CTEV)  โดยร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย(CRDC-FC) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ภาคการศึกษา และภาคเอกชน อาทิ สมาคมอสังหาการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรและเครือข่าย ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากร และเทคโนโลยีในด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะส่งผลงานแข่งร่วมแข่งขันแล้ว  ยังได้ร่วมนำเสนอผลงาน ภายในงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASE) 2019 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง