นิสิต มมส คว้ารางวัล แข่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                               


 


นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชนะการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ณ หอประชุมมหิศร อาคาร เอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


           


การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต พร้อมสร้างเวทีการแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ระดับเยาวชนและระดับชาติ ตลอดจนนำผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งโครงการ “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” ของนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์, นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์, นายพิชชากร ศรชัย, นายพงศกร กองแก้ว และ น.ส.ศิรดา เหล่าสุข นิสิตสาขาวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้นได้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้


 


นายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจน์เพริศ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยถึงผลงาน “ระบบการจำแนกความรู้สึกแบบสองภาษาอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน” เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง โมเดลวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อความ ว่าข้อความนั้นมีความรู้สึกเป็น บวก ลบ หรือปานกลาง สร้างจากอัลกอริทึมที่มีชื่อว่า Naïve Bayes ที่ใช้ค่าความน่าจะเป็นในการประมาณค่าที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตัวโมเดลที่สร้างขั้นมานั้นสามารถนำไปวิเคราะห์ความรู้สึกของอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นข้อความ


         


ด้านนายเจตรินทร์ วงศ์ศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการฯ ดังกล่าว กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมีประสบการณ์มากขึ้น ทำให้ได้ฝึกฝน ฝึกซ้อมจนนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจ


         


“นอกจากผมจะได้ความภูมิใจกับรางวัลชมเชยครั้งนี้ ผมยังได้เพื่อนต่างสถาบัน และความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียน ร่วมถึงไอเดียในการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ” นายเจตรินทร์ กล่าว


         


ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า ความคาดหวังในเบื้องต้นที่ได้ชักชวนสิตเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการกระตุ้นและฝึกประสบการณ์ในกับนิสิต ตลอดจนให้นิสิตรู้จักการทำงานเป็นทีม การทำงานภายใต้ระเบียบวินัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาในภาวะกดดัน รวมถึงเป็นการนำนิสิตออกไปดู โลกภายนอกมหาวิทยาลัยว่าเขาทำอะไรกัน เขาควรรู้อะไรกัน เรายังต้องเรียนรู้อะไรบ้าง นอกจากนี้ นิสิตเหล่านี้ยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลดีต่อนิสิต เพราะจะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อต้องออกไปสหกิจศึกษา ฝึกงาน หรือการออกไปสู่ตลาดแรงงานภายหลังจบการศึกษาในอนาคต


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง