นิสิตจุฬาฯ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ แปรขยะให้เป็นประโยชน์


     นิสิตภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมโครงการจิตอาสา แปรขยะให้เป็นประโยชน์ ครั้งที่ 1 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ส่งเข้าประกวดเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยผลการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อลดความเหนื่อยหอบในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ผลงานของกลุ่ม  “Airway Execufioner” โดยนายพลเอก ระวัง, น.ส.กมลชนก กองศิริ และ น.ส.ณัฏฐา จิรพงศ์พิทักษ์ 

 

     รางวัลที่ 2 ผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้า เพิ่มขนาดของถุงลมส่วนปลายและการขยายตัวของปอดผลงานของกลุ่ม“ดูดเถิดจะเกิดผล” โดย น.ส.ธัญญาพร ชาญพินิจ ,น.ส.นพวรรณ พรหมมา และ น.ส.อารียา หันษา

 

     รางวัลที่ 3 ผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มปริมาตรและความจุของปอดเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการหายใจ ผลงานของกลุ่ม “พกพา” โดย น.ส.ณัฐพร ชโลปกรณ์, น.ส.อธิปัตย์สวัสดิไชย และ น.ส.อภิชญา วัฒนานุกิจ

 

     สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้แม้เป็นผลงานที่นำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่และมีความเรียบง่ายแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต